Regulamin sklepu internetowego łowczy.pl


§ 1

Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także zwrotów i reklamacji zakupionego towaru.

2.       Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.lowczy.pl jest HUBERTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Świętego Huberta 43-45 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000120321 (NIP: PL9541006220; REGON: 272921479)

- zwanym dalej jako „właściciel sklepu” lub „sprzedawca”

3.       Formy kontaktu z właścicielem sklepu:

a)      telefonicznie pod numerem 607 879 313 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt) w godzinach 9.00-17.00.

b)      pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – poczta elektroniczna jest odbierana w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt) w godzinach 9.00-17.00.

c)      korespondencja tradycyjna kierowana na adres siedziby właściciela sklepu wskazany w pkc. 2.

4.       Zasięg działania sklepu internetowego ogranicza się do terytorium RP. Nie będą przyjmowane zamówienia przewidujące dostawę zamówionych towarów pod adres znajdujący się poza terytorium kraju.

5.       Wszystkie towary oferowane w sklepie łowczy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie towaru zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.

6.       Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.lowczy.pl są cenami brutto i nie zawierają kosztów doręczenia przesyłki oraz ubezpieczenia jej na czas transportu. Koszt doręczenia przesyłki zależny jest od wybranej przez zamawiającego formy dostawy. Zestawienie wysokości opłat za doręczenie przesyłki znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

 

§ 2

Składanie zamówień i ich realizacja

 

1.       Zamówienia przyjmowane są:

a)      za pośrednictwem strony internetowej www.lowczy.pl - 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

b)      e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

c)      telefonicznie pod numerem 607 879 313 - w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt) w godzinach 9.00-17.00.

2.       Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu lowczy.pl, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" znajdującego się obok danego towaru prezentowanego na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności (polecenie „Edytuj płatność”), sposobu dostawy (polecenie „Wybierz lub zmień sposób dostawy”) oraz niezbędnych danych osobowych, adresowych i kontaktowych (sekcje „dane do faktury” oraz „adresy dostawy”) składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, zamawiający jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też                 o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia         z uwzględnieniem wybranego sposobu dostawy i formy zapłaty.

3.       Sprzedawca umożliwia zamawiającym bezpłatną rejestrację (założenia konta użytkownika) na witrynie lowczy.pl. W celu dokonania rejestracji zamawiający podaje: nazwę użytkownika (pełną i skróconą), hasło oraz adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odnośnikiem aktywującym konto. Pełna funkcjonalność konta następuje jedynie po jego aktywacji.

4.       Zmówienia zawierające braki formalne (niekompletnie wypełnione formularze zamówienia) nie będą realizowane.

5.       Złożenie kompletnego zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6.       Niezwłocznie po złożeniu zamówienia zamawiający otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej informację o jego rejestracji w systemie sprzedawcy /zamówienie oczekujące (‘pending’)/.

7.       Następnie po weryfikacji przez sprzedawcę kompletności i treści zamówienia tą samą drogą przesyłana jest do zamawiającego wiadomość:

a)      o braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na brak towaru w magazynie lub

b)      o przyjęciu zamówienia do realizacji /zamówienie przyjęte do realizacji/

8.       Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty,                    o której mowa w pkc. 5  i z chwilą jej otrzymania przez zamawiającego zostaje zawarta umowa sprzedaży.

9.       Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji zawiera w szczególności: określenie towaru będącego przedmiotem zamówienia, jego cenę, koszt dostawy i dane o wszelkich innych kosztach, jakie zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją złożonego zamówienia.

10.   W przypadku, o którym mowa w pkc. 7 lit. a zamawiającemu zwracane są sumy pieniężne wpłacone na poczet realizacji zamówienia, chyba że sprzedawca i zamawiający zawrą porozumienie o odroczeniu terminu realizacji zamówienia do momentu uzupełnienia stanów magazynowych, a dostawa towaru dla zamawiającego zostanie zrealizowana nie później niż 30-tego dnia po dniu złożenia zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o dostępności towaru i przyjęciu zamówienia do realizacji. Zapisy pkt 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

11.   Złożenie zamówienia telefonicznie lub e-mailem polega na podaniu przez zamawiającego wszystkich informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację towaru spośród oferty prezentowanej na stronie internetowej lowczy.pl, zamawianej ilości towarów, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru towaru, adresu dostawy oraz danych do kontaktu, w szczególności adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub adresu korespondencyjnego (zamówienie wstępne).

12.   Po otrzymaniu zamówienia wstępnego sprzedawca przesyła na wskazany przez klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny informację:

a)      o braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na brak towaru w magazynie lub

b)      o warunkach realizacji zamówienia w szczególności: określenie towaru będącego przedmiotem zamówienia, jego cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich innych kosztach, jakie zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia oraz pouczenie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty wskazanych wyżej kwot.

13.   Warunkiem realizacji zamówienia wstępnego jest przesłanie przez zamawiającego potwierdzenia (akceptacji) - w formie wiadomości przesłanej na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej sklepu - przedstawionych przez sprzedającego warunków realizacji zamówienia.

14.   Z chwilą otrzymania przez sprzedawcę potwierdzenia wskazanego w pkc. 13 zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, a tym samym zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 

 

 

§ 3

Płatności

 

1.       Płatności za zamówione produkty można dokonać:

a)      za pobraniem kurierskim przy odbiorze towarów,

b)      gotówką lub kartą płatniczą podczas osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie sprzedawcy,

c)      za pośrednictwem systemu płatności PayU,

d)      przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

2.       Przy wyborze płatności przelewem na rachunek bankowy właściciela sklepu wpłaty należy dokonać na rachunek prowadzony przez Alior Bank S.A. o/Katowice nr 27 2490 0005 0000 4600 7700 9404, w treści przelewu podać numer zamówienia lub nazwy zamawianych towarów. Jako odbiorcę płatności należy wskazać właściciela sklepu:

HUBERTECH Sp. z o.o., 40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43-45

3.       Płatności dokonywanych w sposób wskazany w pkc. 1b, 1c oraz 1d należy wykonać w ciągu trzech dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt) od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy sprzedaży).

4.       W wypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkc. 3, sprzedawca wyznacza kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim kupującego w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail lub adres korespondecyjny. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, sprzedawca prześle klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny.

5.       Realizacja każdego zamówienia udokumentowana zostanie paragonem fiskalnym, chyba, że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura.

 

§ 4

Dostawa i odbiór towarów

 

1.       Dostawa zakupionych towarów może nastąpić w formie:

a.       przesłania przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez zamawiającego za pośrednictwem

  • UPS Polska Sp. z o.o. – przesyłka kurierska,
  • DHL Express Sp. z o.o. – przesyłka kurierska.

b.       odbioru osobistego w siedzibie właściciela sklepu w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt) w godzinach od 9.00 do 17.00.

2.       Ze względu na warunki sprzedaży stosowane przez niektórych producentów oraz rodzaj towaru sposób dostawy określony w pkc 1 lit. a może być w odniesieniu do wybranych towarów niedostępny. Informacja o tym fakcie jest podawana w ofercie sprzedaży danego towaru na stronie internetowej sklepu..

3.       Ustala się następujące terminy nadania przesyłek zawierających zamówione towary:

a.       w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy sprzedaży),

b.       w przypadku płatności przelewem – najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy właściciela sklepu,

c.       w przypadku płatności poprzez system PayU – najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otrzymania przez sprzedawcę od organizatora płatności potwierdzenia dokonania zapłaty.

4.       Dostarczenie towaru do zamawiającego następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od nadania przesyłki.

5.       Za przekroczenie terminu wskazanego w pkc 4, do którego doszło z winy zamawiającego (w szczególności brak możliwości doręczenia przesyłki wskutek podania błędnego lub niepełnego adresu dostawy, nieobecności zamawiającego, niepodjęcia przesyłki) sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.       Osobisty odbiór towaru – jeżeli zamawiający wybrał taką opcję dostawy – umożliwiany jest w terminach, o których mowa w pkt 3 b-c. w godzinach 9.00-17.00. W sytuacji wskazania przez zamawiającego formy zapłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b przedmiot zamówienia stawia się do dyspozycji następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy sprzedaży).

7.       Terminy, określone w pkc. 3 i 6 nie mają zastosowania, jeżeli w ofercie sprzedaży danego towaru zamieszonej na stronie www.lowczy.pl podano informacje o dostępności towaru i terminie realizacji zamówienia.


§ 5

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1.       Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem zamówienia.

2.       Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny nie dotyczy zamawiających nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny.

3.       Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach:

a)      zakupu czasopism,

b)      dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte,

c)      świadczeń, których przedmiotem są rzeczy nieprefabrykowane , wyprodukowane według specyfikacji zamawiającego lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

4.       Odstąpienie od umowy sprzedaży wymaga złożenia sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia dostarczonego w formie pisemnej na adres siedziby sprzedawcy: 40-543 Katowice, ul. Świętego Huberta 43-45 lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Oświadczenie należy wysłać przed upływem terminu określonego w pkc 1. Do oświadczenia klient może dołączyć oryginał lub kopię dokumentu zakupu.

5.       Realizując uprawnienia, o których mowa w pkc 1 zamawiający może skorzystać:

a)      ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014r.         o prawach konsumenta,

b)      z formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży” przesłanego przez sprzedawcę wraz z zamówionym towarem.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.       Jeśli zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub dostarczenia przez zamawiającego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Jeżeli klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży do odesłania rzeczy będącej przedmiotem zamówienia na adres siedziby sprzedawcy (40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43-45).

12.   W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

13.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 6

Rękojmia

 

1.       Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.       Jeżeli towar ma wady zamawiający może żądać:

a)      naprawienia towaru (usunięcia wady),

b)      wymiany towaru na wolny od wad,

c)      obniżenia ceny,

d)      odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

3.       Sprzedawca może uchylić się od spełnienia żądań, o których mowa w pkt 2a i 2b jeżeli:

a)      są niemożliwe do spełnienia (w szczególności towar nie jest już dostępny na rynku, brak części zamiennych, rodzaj wady uniemożliwia jej usunięcie) lub

b)      wymaga poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń

 i zaproponować inne ze wskazanych w pkc. 2 rozwiązań. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo do zmiany zgłaszanego żądania.

4.       Sprzedawca może uchylić się od spełnienia żądań, o których mowa w pkt 2c i 2d pod warunkiem zaproponowania niezwłocznej i niewiążącej się z nadmiernymi niedogodnościami dla zamawiającego wymiany wadliwego towaru na nowy lub jego naprawy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo do zmiany sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (tj. jeżeli sprzedawca zaproponował naprawę towaru może żądać jego wymiany i odwrotnie – w przypadku propozycji wymiany na nowy może zażądać naprawy) chyba, że sprzedawca udowodni że wybór konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

5.       Prawo określone w pkc. 4 zdanie pierwsze nie przysługuje sprzedawcy w sytuacji:

a)      wcześniejszej naprawy lub wymiany towaru (tj. klient zgłasza kolejną reklamację) lub

b)      gdy sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył przy wcześniejszym żądaniu ze strony klienta.

6.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku, gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat- a w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana- jednego roku od wydania tego towaru kupującemu.

7.       Roszczenia, o których mowa w pkc. 2 przedawniają się – z zastrzeżeniem pkt. 8 – z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego pkc. 6.

8.       Jeżeli klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

9.       W przypadku klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy przedmiotu zamówienia

10.   Klient, o którym mowa w pkc. 9 traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

11.   Roszczenia z tytułu rękojmi należy zgłaszać na adres siedziby sprzedawcy w formie pisemnej, wskazując przyczynę zgłoszenia żądania (istota i opis wady) oraz jego treść (wybór spośród możliwości określonych w pkc. 2)

Kupujący może skorzystać z „Formularza reklamacyjnego (rękojmia)” przygotowanego przez sprzedawcę, który otrzymał wraz z zakupionym towarem. Klient może dołączyć do pisma oryginał lub kopię dokumentu zakupu.

12.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy:  Hubertech Sp. z o.o. 40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43-45.

13.   W wypadku klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny koszt dostarczenia, o którym mowa w pkc. 12 pokrywa sprzedawca.

14.   Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez klienta roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że sprzedawca uznaje roszczenie za zasadne.

 

§ 7

Rozwiązywanie sporów między sprzedawcą a kupującym

 

1.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

2.       Każdy kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w formie:

a)      mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały

b)      postępowania w stałych polubownych sądach konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw jak i oddziałach zamiejscowych)

3.       Kupującemu przysługuje również skierowanie powództwa do sądu powszechnego.

 

§ 8

Prawa autorskie

 

1.       Hubertech sp. z  o.o. oświadcza, że zawartość stron www.lowczy.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z Hubertech sp. z o.o. i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego

2.       Układ zawartości i treści na stronach lowczy.pl stanowi własność Hubertech sp. z o.o. i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

3.       Hubertech sp. z o.o. nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.

4.       Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów. Hubertech sp. z o.o. wyłącza wszelkie prawa gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju.

5.       Hubertech sp. z o.o. nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 

1.       Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) wysłania zamówienia

2.       Jeśli zamawiający wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep lowczy.pl

3.       Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie lowczy.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów określonych w pkc. 1.

4.       Każdy zamawiający po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a)      Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r, poz. 926, z późn. zm.)

b)      Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

c)      Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

§ 10

Warunki sprzedaży broni, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń

1.       Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.:

a)      art. 31 ust.2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym; oraz

b)      § 13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej

każdy zamawiający dokonujący zakupu broni w serwisie lowczy.pl, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, zobowiązany jest do przesłania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   zeskanowanego dowodu osobistego, w oparciu o który sprzedawca będzie mógł zweryfikować pełnoletność osoby kupującej, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne a tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży.

2.       Zapisy §9 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta i innych właściwych aktów prawnych.

2.       Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobrana w każdej chwili ze strony internetowej sklepu lowczy.pl

3.       Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego łowczy.pl

 

 

Opłaty za dostawę towarów będących przedmiotem zamówienia

 

Forma dostawy

Forma płatności

pobranie

wpłata na rachunek bankowy/ PayU

Przesyłka kurierska realizowana przez UPS Polska Sp. z o.o.

21,00 zł

16,00 zł

Przesyłka kurierska realizowana przez DHL Express Sp. z o.o.

32,00 zł

23,00 zł

Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy

bez opłat

 

   

Kontakt  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

   

PayU - płatności internetowe

   

   

Produkty losowe  

   

Online  

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

   

Licznik odwiedzin  

6943776
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Łącznie
1507
1858
12507
6784
69444
6943776

Twoje IP: 3.235.29.190
Czas: 2020-04-04 16:31:02
   
© Łowczy.pl

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Informacje na temat celu ich wykorzystywania i opcji edycji tutaj. Akceptujesz Cookies na tej stronie?